oirp warszawa

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
24 września 2016 r.


 • Ogłoszenie i komunikat

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. ogłoszenia o egzaminie wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Uprzejmie informujemy, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233), wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2016 roku na dzień 24 września (sobota). Ogłoszenie o egzaminie wstępnym zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 1 grudnia 2015 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Godziny przyjmowania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Dokumenty o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy składać w siedzibie rady okręgowej izby radców prawnych w Warszawie: osobiście - ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 10.00-16.00; pocztą - ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

  Utworzono: 2016-08-01

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.

10 sierpnia 2016 r. - zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.

17 września 2016 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

24 września 2016 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską