kirp

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
29 września 2018 r.


 • Wpis na listę aplikantów

  Stosownie do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Osoby zamierzające rozpocząć aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w styczniu 2019 r., wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinny złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie najpóźniej do dnia 26 października 2018 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter, w godz. 9.00-17.00), albo wysłać pocztą na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Szczegółowe informacje w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich oraz wzór wniosku i stosownych oświadczeń, przekazujemy w załączeniu.

  Utworzono: 2018-10-08

 • Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2018

  Poniżej publikujemy wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego. Lista wyników została także wywieszona w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (parter, hol II). Wyniki zamieszczono także na indywidualnym koncie kandydata w Ewnarze.

  Utworzono: 2018-10-01

 • Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Informujemy, że w dniu 14 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin odbędzie się 29 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Hali nr 1, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego do sali egzaminacyjnej. Torby, torebki, plecaki itp. można zostawić w szatni. Rejestracja odbędzie się w godz. 9.00-10.30. Sala, w której odbywać się będzie egzamin wstępny zostanie zamknięta o godz. 10.45. Czas na rozwiązanie testu to 150 minut. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

  Utworzono: 2018-09-14

 • Biuro OIRP w Warszawie czynne w dniu 22 września br. (sobota).

  Informujemy, że w dniu 22 września br. upływa termin na złożenie kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. W związku z powyższym Biuro OIRP w Warszawie w dniu 22 września (sobota) będzie czynne w godz. 9.00-14.00. Dokumenty należy złożyć w Dziale Aplikacji (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter).

  Utworzono: 2018-09-12

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych

  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

  Utworzono: 2018-09-10

 • Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

  Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

  Utworzono: 2018-05-16

 • Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2018 r.

  Utworzono: 2018-05-16

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji.

15 sierpnia 2018 r. - termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zakończenie rekrutacji on-line.

22 września 2018 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską