kirp

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
28 września 2019 r.


 • Wpis na listę aplikantów.

  Stosownie do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Osoby zamierzające rozpocząć aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w styczniu 2020 r., wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinny złożyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter, w godz. 9.00-17.00), albo wysłać pocztą na adres: OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Szczegółowe informacje w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich oraz wzór wniosku i stosownych oświadczeń, przekazujemy w załączeniu.

  Utworzono: 2019-10-04

 • Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2019 r.

  Wyniku egzaminu zostały udostępnione na indywidualnych kontach kandydatów w systemie EWNAR. Jednocześnie poniżej przekazujemy wyniki egzaminu według kodu wylosowanego przez zdającego.

  Utworzono: 2019-09-30

 • Termin i miejsce egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

  Informujemy, że w dniu 13 września br. wysłano zawiadomienia o egzaminie wstępnym. Egzamin odbędzie się 28 września br. (sobota) o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Hali nr 1, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę po okazaniu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Zabronione jest wnoszenie do sali egzaminacyjnej bagażu podręcznego. Torby, torebki, plecaki itp. można zostawić w szatni. Rejestracja odbędzie się w godzinach 9.30-10.40. Sala, w której odbywać się będzie egzamin wstępny zostanie zamknięta o godz. 10.45. Czas na rozwiązanie testu to 150 minut. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

  Utworzono: 2019-09-18

 • Termin złożenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych

  W dniu 21 września br. (sobota) upływa termin na złożenie kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. W związku z powyższym biuro będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 14.00 (ul. Żytnia 15 lok. 8, parter).

  Utworzono: 2019-09-06

 • ZARZĄDZENIA MINISTRA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

  Utworzono: 2019-05-21

 • OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

  Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

  Utworzono: 2019-05-21

 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYKAZU TYTUŁÓW AKTÓW PRAWNYCH

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2019 r.

  Utworzono: 2019-05-21

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji.

14 sierpnia 2019 r. - termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zakończenie rekrutacji on-line.

21 września 2019 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską, Warszawskie Centrum EXPO XXI, Hala nr 1, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa.