kirp

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
26 września 2020 r.


 • Wnioski o wpis na listę aplikantów

  Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów można:
      - złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (hol II, parter), w godz. 9.00-11.00 i 16.00-17.00,
     - wysłać pocztą na adres: Biuro OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.
  W związku z powtarzającymi się co roku uchybieniami formalnymi we wnioskach o wpis na listę aplikantów radcowskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o upewnienie się, co do poprawności i kompletności wniosku oraz sprawdzenie, czy pod wnioskiem oraz załączonymi do niego oświadczeniami został złożony podpis.
  Do wniosku należy dołączyć:

     - informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),
     - oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
     - oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),
     - dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).
  Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Warszawie

  nr 31191010482788025002670006
  Santander Bank Polska S.A.
  al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  z dopiskiem: „opłata wpisowa” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz imienia ojca.

  Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:
     1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
     2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo
     3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

  Utworzono: 2020-10-01

 • Zawiadomienia o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. Informacje organizacyjne.

  W dniu 11 września br. wysłane zostały do kandydatów zawiadomienia o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. W załączeniu zamieszczamy przydział kandydatów do komisji i najważniejsze informacje organizacyjne.

  Utworzono: 2020-09-15

 • Biuro OIRP w Warszawie czynne w dniu 19 września br. (sobota)

  Informujemy, że w dniu 19 września br. upływa termin na złożenie kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego. W związku z powyższym Biuro OIRP w Warszawie w dniu 19 września (sobota) będzie czynne w godz. 9.00-14.00. Dokumenty należy złożyć w Dziale Aplikacji (ul. Żytnia 15 lok. 8, hol II, parter).

  Utworzono: 2020-09-14

 • Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

  Poniżej publikujemy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów wstępnych na aplikacje. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych.

  Utworzono: 2020-08-11

 • Informacja dotycząca składania dokumentów

  Komplet dokumentów w wersji papierowej należy przesłać pocztą na adres Biura OIRP w Warszawie (ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa) w terminie do 12 sierpnia 2020 r.
  W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią wirusa COVID-19, Biuro OIRP nie prowadzi obecnie bezpośredniej obsługi interesantów.
  Po zweryfikowaniu dokumentów, informację o zmianie statusu zgłoszenia prześlemy droga mailową.

  Utworzono: 2020-07-02

 • ZARZĄDZENIA MINISTRA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

  Utworzono: 2020-06-30

 • OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

  Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00.

  Utworzono: 2020-06-30

 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYKAZU TYTUŁÓW AKTÓW PRAWNYCH

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do Komunikatu Przewodniczącego zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.

  Utworzono: 2020-06-30

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Wymagane dokumenty wyślij pocztą do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/new/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2020 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. W przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych należy złożyć odpis skróconego aktu małżeństwa oraz oświadczenie o zmianie nazwiska - do pobrania tutaj. Po zweryfikowaniu oświadczenia, odpis aktu małżeństwa zostanie odesłany.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji.

12 sierpnia 2020 r. - termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz zakończenie rekrutacji online.

19 września 2020 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych (kopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego) dla osób, które wcześniej złożyły zaświadczenie o absolutorium.

26 września 2020 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską.