oirp warszawa

EGZAMIN WSTĘPNY
NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ
24 września 2016 r.


 • Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2016

  Poniżej publikujemy wyniki egzaminu wstępnego 2016. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego. Lista wyników została także wywieszona w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (parter, hol II). Wyniki zamieszczono także na indywidualnym koncie kandydata w ewnarze.

  Utworzono: 2016-09-27

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych

  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2016 r. z siedzibą w Warszawie

  Utworzono: 2016-08-29

 • Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych

  Poniżej zamieszczamy przekierowanie do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.

  Utworzono: 2016-06-07

 • Wnioski o wpis na listę aplikantów

  Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinien wpłynąć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Utworzono: 2016-10-03

 • Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2016

  Poniżej publikujemy wyniki egzaminu wstępnego 2016. Wyniki zostały podane według kodu wylosowanego przez zdającego. Lista wyników została także wywieszona w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8 (parter, hol II). Wyniki zamieszczono także na indywidualnym koncie kandydata w ewnarze.

  Utworzono: 2016-09-27

 • Przydział kandydatów do poszczególnych komisji

  Przydział kandydatów do poszczególnych komisji jest następujący: Komisja Egzaminacyjna (nr 1) - nazwiska zaczynające się od ABR… - FIJ…
  Komisja Egzaminacyjna nr 2 - nazwiska zaczynające się od FLO… - KOS…
  Komisja Egzaminacyjna nr 3 - nazwiska zaczynające się od KOT… - NGU…
  Komisja Egzaminacyjna nr 4 - nazwiska zaczynające się od NIE… - STAŃ…
  Komisja Egzaminacyjna nr 5 - nazwiska zaczynające się od STAR… - ŻYŁ…

  Utworzono: 2016-09-09

Aktualności:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Żytnia 15 lok. 16

01-014 Warszawa

22-862-41-69 (do -71)

www.oirpwarszawa.pl

1. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zarejestruj się.

2. Wypełnij formularz rejestracyjny i uzyskaj dane dostępu do systemu rekrutacyjnego.

3. Ustaw hasło klikając w link aktywacyjny, który został wysłany na podany adres email.

4. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i wprowadź swoje dane.

5. Wydrukuj z systemu rekrutacyjnego dokumenty: wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy.

6. Złóż osobiście lub wyślij wymagane dokumenty do OIRP, w której będziesz zdawał egzamin.

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla.org/pl/firefox/products/

2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony get.adobe.com/pl/reader

3. W przypadku trudności z zalogowaniem do systemu rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie (uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki (np. spacja).

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

2. Kwestionariusz osobowy (wydruk z systemu rekrutacyjnego kandydatów).

3. Podpisany życiorys (w formie CV lub tradycyjnej - opisowej).

4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2016 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7. Trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

8. Odpis skrócony aktu małżeństwa - kopia (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Opłata za egzamin wstępny wynosi 925,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, zero groszy).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.".

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.

10 sierpnia 2016 r. - zakończenie rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską.

17 września 2016 r. (sobota) - ostateczny termin dostarczenia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych.

24 września 2016 r. (sobota) godz. 11.00 - egzamin wstępny na aplikację radcowską